Contractul cu clientul

 CONTRACT privind pachetul de servicii de calatorie 
Nr.        din data de 

I. OBIECTUL SI PRETUL CONTRACTULUI 
1.1 Obiectul contractului îl constituie vânzarea de catre AgenTie a pachetului de servicii turistice înscris în bon de comanda (formularul de informare precontractuala), voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plata şi calatorie. 
1.2 Pretul contractului este inscris in bon de comanda (formularul de informare contractuala) , documente de plata.
TERMENI SI CONDITII GENERALE
 II. Durata contractului
 2.1. Contractul va intra in vigoare in momentul semnarii lui de catre calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice.
 2.2. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia calatorului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax, etc), obligatia de informare a calatorului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de Agentie, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, respectiv daca contractul prezentat calatorului in modalitatile prevazute mai sus, contine informatiile prevazute la art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 republicata privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie. Informatiile si fotografiile prezentate in cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare prezinta si ilustreaza stilul hotelului, caracteristicile generale ale camerelor, imaginile fiind orientative si au caracter informativ. Camera primita de calator poate sa nu corespunda in toate cazurile cu fotografia din cataloage, oferte speciale, site-uri, materiale publicitare.
 2.3. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie.
 III. Modalitati de plata
 3.1. Plata serviciilor de calatorie externe aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta specificata in contract sau in RON la cursul de referinta a BNR din ziua emiterii facturii.
 3.2. Plata serviciilor de calatorie interne (cu locul de desfasurare in Romania) se poate efectua si cu vouchere de vacanta. Plata serviciilor de
calatorie se face respectand prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care calatorul renunta la pachetul de servicii de calatorie achizitionat cu vouchere de vacanta, Agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii de calatorie la o valoare initiala, mai putin penalitatile aferente, calculate conform prevederilor pct. 6.1. sau ii poate oferii calatorului un pachet de servicii de calatorie la o valoare mai mare fata de pachetul achizitionat initial din care au fost scazute penalitatile aferente, cu plata diferentei de pret.
 3.3. Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma neachitata.
 3.4. Conform OUG nr. 8/2009, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie de catre calator, agentia de turism nu poate
restitui calatorului voucherele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani. Voucherele de vacanta pot fi restituite calatorului de catre agentia de
turism, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie, doar daca acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanta conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta.
 3.5. Pachetul de servicii de calatorie care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei.
 3.6. In cazul in care calatorul doreste sa efectueze plata catre agentie prin transfer bancar, pentru serviciile achizitionate, toate costurile bancare vor revenii partii care initiaza plata, respectiv calatorului.
 IV. Drepturile si obligatiile Agentiei
 4.1. In cazul modificarii uneia dintre prevederile esentiale ale contractului cum ar fi: serviciile incluse in pachet, datele de calatorie, modificarea
categoriei unitatii de cazare, Agentia are obligatia de a informa calatorul cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii calatoriei, cu exceptia cazurilor
de la pct. 4.5. lit. a), b), c), cand informarea se va face in timp util pentru a permite calatorului sa decida inceperea calatoriei.
 4.2. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, Transportatorul
Aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu
este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului Parlamentului European nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra sub competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile de calatorie, acestea fiind destinate transportului. In cazul anularii zborului ca urmare a insolvabilitatii, falimentului, lichidarii sau incapacitatii de plata a Transportatorului Aerian, Agentia va depune toate diligentele si va actiona cu buna-credinta pentru a oferi alternative pentru efectuarea serviciilor. Cu toate acestea, Agentia este exonerata de orice raspundere pentru eventualele prejudicii, de orice natura, cauzate
calatorilor, aceste daune fiind imputabile companiei aeriene in baza Regulamentului Parlamentului European nr. 261/04 implementat prin HG nr. 1912/2006.
 4.3. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica din motive ce tin de siguranta navigarii numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova, etc.), dar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care calatorul nu va fi despagubit in nici un mod avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat. Alteori, destul de frecvent si prin simetrie, linia de croaziera poate modifica categoria cabinei (in special la cabinele din categoria Guarantee) cu o cabina superioara ca si cea rezervata initial (cabina exterioara / balcon in loc de cabina interioara, suita in loc de balcon, etc.), operatie denumita upgrade, caz in care calatorul nu va trebui sa plateasca diferenta de categorie, fiind un bonus din partea liniei.
 4.4. Agentia poate modifica pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau
micsorarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a schimbarilor legate de: 
a) preTul transportului de pasageri care rezulta din costul carburanTilor sau al altor surse de energie; 
b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse în contract, impuse de parTi terTe care nu sunt direct implicate în
executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi; 
c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv. Preturile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.
 4.5. Agentia este raspunzatoare de executarea serviciilor de calatorie incluse in contractual privind pachetul de servicii de calatorie, indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate de organizator sau de un alt furnizor de servicii de calatorie, cu exceptia urmatoarelor cazuri: 
a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului; 
b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice, neindeplinirea grupului minim urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor de catre toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor împrejurari care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice. 
c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.
 4.6. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice (e-mail, fax,sms etc), cu 3 zile inainte
de data plecarii, urmatoarele informatii: a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de calator în fiecare dintre mijloacele de transport incluse; b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adrese e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contractarea organizatorului si/sau a intermediarului; c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului. d) obligaTiile calatorului prevazute la pct. 5.12, 5.13, 5.14 din prezentul contract.
 4.7. AgenTia acorda asistenTa adecvata fara întârzieri nejustificate calatorului aflat în dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici organizatorul, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, în special cu privire la:
a) furnizarea de informaTii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritaTile locale şi asistenTa consulara;
b) efectuarea comunicarilor la distanTa şi sprijinirea calatorului în gasirea unor servicii de calatorie alternative.
AgenTia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenTa în cazul în care calatorul este cel care a provocat situaTia de dificultate în mod intenTionat sau din propria neglijenTa. Comisionul nu depaşeşte în niciun caz costurile efective suportate de AgenTie.
 4.8. AgenTia informeaza persoana care transfera contractul (cedentul), in conformitate cu pct. 5.1 din prezentul contract, cu privire la costurile
efective ale transferului.
 4.9. Atunci când o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, AgenTia ofera, fara costuri suplimentare pentru calator, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai buna calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit.
 4.10. În cazul în care serviciile alternative propuse au drept consecinTa un pachet de o calitate mai scazuta decât cea specificata în prezentul contract, AgenTia acorda calatorului o reducere adecvata a preTului. Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul
sau reducerea de preT acordata este inadecvata.
 4.11. Daca este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau calatorul respinge serviciile alternative propuse în conformitate cu pct. 4.10 al doilea paragraf din prezentul contract, calatorul are dreptul, dupa caz, la reducerea preTului şi/sau la despagubiri, fara a inceta contractul de servicii privind pachetul de calatorie.
4.12. Daca pachetul include transportul de pasageri, AgenTia asigura de asemenea, în cazurile prevazute la pct. 4.10 şi 4.11 din prezentul contract,
repatrierea calatorului cu transport echivalent, fara întârzieri nejustificate şi fara costuri suplimentare pentru calator.
 V. Drepturile si obligatiile calatorului
 5.1. In cazul in care calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare,
acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 7 zile inaintea datei de plecare. In acest caz intre calatorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si Agentia (contractant cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate si cesionate. Resposabilitatea incheierii contractului de cesiune revine dupa caz fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata Agentiei (contractantului cedat). Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a tuturor comisioanelor, tarifelor si altor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari (taxa modificare nume, taxa anulare, etc). In cazul in care mijlocul de transport este avionul, cesionarea poate fi efectuata numai daca transportatorul aerian permite aceasta modificare.
 5.2. Serviciile de calatorie achitate total sau partial cu vouchere de vacanta nu pot fi cesionate in conformitate cu prevederile art.7 alin.1 din
OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta.
 5.3. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, calatorulare obligatia sa respecte urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regula la ora 18:00 a zilei de intrare si se termina de regula la ora 12:00 a zilei de iesire, inscrise pe documentele de calatorie (voucher ori pe biletul de odihna si/sau de tratament, bilet de excursie, etc). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului.
 5.4. In cazul in care calatorul a achizitionat un produs de tip "croaziera", acesta trebuie sa ajunga in orasul de plecare cu cel putin o zi inainte de
imbarcare pentru a evita neplacerile sau chiar pierderea croazierei.
 5.5. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 8%, indiferent de motivele majorarii, calatorul poate:
a) sa accepte modificarea propusa; sau b) sa rezilieze contractul, fara a plati vreo penalitate de reziliere. In cazul in care reziliaza prezentul contract calatorul poate accepta un pachet de substitutie, atunci cand acesta este oferit de Agentie, daca este posibil, de o calitate echivalenta sau superioara.
 5.6. Calatorul este obligat sa comunice Agentiei, in termen rezonabil (comunicat de Agentie) de la primirea instiintarii prevazute la pct. 4.1 privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, in cazul in care se aplica clauzele prevazute la pct. 4.5 lit. b) si c), hotararea sa de a opta pentru: a) rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului fara plata penalitatilor; sau b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
 5.7. In cazul in care calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile pct. 4.1 se considera ca toate
modificarile au fost acceptate si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
 5.8. In cazul in care calatorul reziliaza/denunta unilateral contractul in temeiul pct. 5.6 sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de
plecare, calatorul are dreptul: a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii de calatorie de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie; b) sa accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioara propus de Agentie, cu rambursarea diferentei de pret, in sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete de calatorie, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii; c) sa i se ramburseze toate sumele achitate in virtutea contractului.
 5.9. In toate cazurile mentionate la pct. 5.8, calatorul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire, al carei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al partilor sau in baza unei hotarari a instantei de judecata, pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care: 
a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris calatorul cu cel putin: 
(i) 20 de zile înainte de începerea executarii pachetului, în cazul calatoriilor care dureaza mai mult de şase zile; 
(ii) şapte zile înainte de începerea executarii pachetului, în cazul calatoriilor care dureaza între doua şi şase zile; 
(iii) 48 de ore înainte de începerea executarii pachetului, în cazul calatoriilor care dureaza mai puTin de doua zile; 
b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la pct. 4.5 lit. b;  
c) anularea s-a facut din vina calatorului. 
 5.10. Calatorul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care incetarea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de calatorie contractat.
 5.11. In cazul in care calatorul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii
apartine. Agentia va rezolva cerintele calatorului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre calator.
Daca calatorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la Cap. VI din prezentul contract si incheierea unui nou contract.
 5.12. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea
pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
 5.13. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Agentie
(voucher, bilet de odihna si/sau de tratament, etc), in vederea acordarii serviciilor de calatorie. In cazul in care calatorul beneficiaza de bilete de
odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.
 5.14. Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza, fara ca acestea sa faca parte din prezentul contract, sunt in stricta
responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar Agentia nu are nici o responsabilitate asupra presatiilor in
cauza. Clasificarea unitatilor de cazare si a mijloacelor de transport sunt cele oficiale pentru fiecare tara in parte, calatorul ia act si este de acord cu aceasta.
 5.15. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, etc), calatorul are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului http://www.politiadefrontiera.ro. De asemenea, in cazul calatoriei in anumite destinatii care necesita obtinerea unei vize, Agentia recomanda consultarea site-ului: http://www.mae.ro/node/1422, pentru informatii complete privind regimul vizelor. In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei, care nu sunt in sarcina Agentiei (de ex. necesitatea obtinerii vizei sau necesitatea de a avea pasaport sau/si carte de identitate sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.
 5.16. Calatorul are obligatia de a contacta Agentia cu 24 ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc
imbarcare, etc.)
 5.17. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, termenii si conditiile generale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
 5.18. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit
destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui
aliniat.
 5.19. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta.
VI. Renuntari, penalizari, despagubiri
 6.1. In cazul in care calatorul renunta din vina sa la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei
penalizari dupa cum urmeaza: 
a) 50% daca anularea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii; 
b) 80% daca anularea se face in intervalul 16-30 de zile calendaristice inainte de data plecarii;
c) 100% daca anularea se face:-nu se prezinta la program; -intr-un interval mai mic de 16 zile calendaristice inainte de data plecarii (ori in ziua plecarii); -in cazul in care calatorul nu este lasat sa treaca una din frontierele de pe traseul excursiei, din motive care sunt legate exclusiv de persoana sa sau din motive care nu pot fi imputate Agentiei; -in cazul in care calatorul nu respecta conditiile generale ale Agentiei, prezinta acte incomplete sau false, nu are pasaport sau nu achita integral excursia in termenele stipulate; Aceste penalizari se aplica la pretul contractului, mentionat la articolul II, in prezentul contract.
 6.2. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de
plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale, necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritorului tarii fiind intors de catre politia de frontiera din alte motive ce tin de persoana acestuia.
 6.3. In cazul in care plata pentru serviciile de calatorie interne a fost facuta cu, sau si cu vouchere de vacanta, penalizarea se va deduce in primul rand din valoarea voucherelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decat valoarea voucherelor de vacanta, diferenta care depaseste valoarea voucherelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea voucherelor de vacanta este mai mare decat valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in vouchere de vacanta si nici in numerar in cazul in care calatorul nu doreste un alt serviciu turistic.
Daca calatorul isi manifesta dorinta de a achizitiona un alt serviciu turistic, pentru o perioada ulterioara, atunci diferenta dintre valoarea voucherelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care calatorul poate solicita noul pachet de servicii de calatorie este de maxim luni de la data rezilierii contractului/renuntarea la serviciile de calatorie initiale. In cazul in care calatorul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, Agentia nu ii mai poate oferi acestuia nici un pachet de servicii de calatorie ulterior.
 6.4. In cazul in care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agentia si a achitat un avans, nu se prezinta in termenul
specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului, cu retinerea penalizarilor prevazute la pct.6.1.
 6.5. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de
renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.
 6.6. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor retine toate taxele
datoratede Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
 6.7. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in
Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
 6.8. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de calatorie, la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.
 6.9. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract, conform prevederilor pct. 5.9.
 6.10. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international,
precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.
 6.11. Toate sumele mentionate in prezentul capitol se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de calatorie
achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata. 
 VII. Reclamatii
 7.1. Calatorul informeaza Agentia, fara întârzieri nejustificate, în legatura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de calatorie.
Datele de contact ale Agentiei pentru asistenta:
Telefon: 0268-332189 ; 0771466356
E-mail: office@eddiestravel.ro
 7.2. Daca oricare dintre serviciile de calatorie nu se executa în conformitate cu cerintele prezentului contract, AgenTia remediaza neconformitatea, cu excepTia unuia din urmatoarele cazuri:
a) neconformitatea nu poate fi remediata;
b) remedierea implica cheltuieli disproporTionate, Tinând cont de anvergura neconformitaTii şi de valoarea serviciilor de calatorie afectate. Daca AgenTia, in conformitate cu primul paragraf lit. a) sau b) din prezentul alineat, nu remediaza neconformitatea, calatorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Agentia dovedeste ca neconformitatea ste imputabila calatorului.
 7.3. În cazul în care neconformitatea afecteaza în mod substanTial executarea pachetului, iar AgenTia a omis sa o remedieze într-un termen
rezonabil stabilit de catre calator, acesta poate rezilia prezentul contract fara plata unor penalitaTi de reziliere şi, dupa caz, poate sa ceara, reducerea preTului şi/sau despagubiri.
 7.4. Calatorul ia act si accepta interdictia de a face publicitate negativa Agentiei si serviciilor prestate de aceasta, fara ca procedura de inregistrare si solutionare a reclamatiilor prevazuta in capitolul VII sa fi fost indeplinita. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul Agentiei sa solicite instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit.
 7.5. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal.
 VIII. Asigurari - Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau
falimentului Agentiei la Societatea de Asigurare OMNIASIG Vienna Insurance Group, cu sediul in Bucuresti, Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1,telefon 021/4057420 ,  pagina web:http://www.omniasig.ro. Numarul asigurarii Agentiei este  50463. Conditiile in care calatorul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:
 8.1. In cazul in care Agentia nu efectueaza repatrierea calatorului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon,
fax sau e-mail. In aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o
rambursa dupa intoarcerea calatorului in Romania, in conditiile politei de asigurare incheiate intre Agentie si societatea de asigurare.
 8.2. In cazul in care calatorul solicita Agentiei contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita
documentele justificative catre Agentie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Calatorul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe
respectivele documente justificative. Calatorul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii de calatorie sau de la data repatrierii.
 8.3. Calatorul are obligatia de a notifica societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata Agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la pct. 8.2.
 8.4. In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre
Agentie, calatorul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
 8.5. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, calatorul are obligatia de a transmite societatii de
asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.
 8.6. Documentele justificative constau in:
 a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie;
 b) confirmarile de primire precizate la pct. 8.2, 8.3 si 8.5 din prezentul capitol;
 c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de calator;
 d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
 Societatea de asigurare are dreptul sa solicite calatorului si alte documente justificative.
 8.7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de calator in contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie, precum si sumele
necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor pct.10.2.
 8.8. Din despagubire se scade fransiza mentionata pe polita de asigurare.
 8.9. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre societatea de asigurare a documentelor justificative de la calator.
 8.10. In cazul in care dupa plata despagubirii Agentia plateste debitul catre calator, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea
primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentand debitul.
 8.11. Facultativ, calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno.
 8.12. AgenTia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligaTiilor stipulate în poliTele de asigurare contractate prin intermediul AgenTiei,
deoarece aceasta este doar intermediar între calator şi asigurator.
 IX. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:
 a) voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, bonul de comanda dupa caz;
 b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice;
 c) cataloagele/pliantele/ofertele Agentiei puse la dispozitia calatorului, in format tiparit sau pe suport electronic la adresa www.eddiestravel.ro.
 X. Procedura de solutionare alternative a litigiilor (“SAL”)
 10.1. Solutionarea alternativa a litigiilor (”SAL”) reprezinta un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se ofera
posibilitatea de solutionare a litigiilor pe care le pot avea cu comerciantii, atunci când se confrunta cu o problema legata de achizitionarea unui
produs sau serviciu. Astfel, reclamatiile împotriva comerciantilor sunt prezentate voluntar de catre consumatori, urmând a fi solutionate într-un mod independent, impartial, transparent, rapid si echitabil.
 10.2. Directia de solutionare alternativa a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (”ANPC”), are competenta sa solutioneze alternativ litigii nationale si transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzari sau din contractele de prestari servicii încheiate cu un comerciant care desfasoara activitati în România, în sectoarele de activitate în care ANPC este competenta.
 10.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, si legislatia aplicabila poate fi accesata aici:  
http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.
 XI. Dispozitii finale
 11.1. Contractul impreuna cu termenii si conditiile generale au fost incheiate in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
 11.2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu termenii si conditiile generale si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018.
 11.3. Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno pentru a acoperi eventualele penalitati de anulare; calatorii se pot informa in agentii
despre cazurile acoperite de asigurarea storno. Asigurarea se va incheia si achita la momentul semnarii contractului de comercializare a pachetului
de servicii de calatorie si plata avansului pachetului, fiind valabila de la data incheierii si pana in ziua plecarii. 
Clientul: doreste   ,  nu doreste      asigurare storno (asigurare complexa de calatorie care include si asigurarea storno -"Turist Plus Premium").

Agentia: EDDIE’S TRAVEL prin CAZACU EDUARD 

Semnatura ..............................................................
Calator :           

Semnatura ..............................................................
 11.4 Calatorul declara ca a fost informat in mod expres de catre Agentie, respectiv a luat la cunostinta si este de acord cu POLITICA DE
CONFIDENTIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL disponibila si afisata in Agentie, cat si pe site-ul
Agentiei la https://www.eddiestravel.ro/protectie-date, in contextul intrarii in vigoare a Regulamentului European privind protectia datelor nr.679/2016 (”GDPR”). Prin semnarea contractului, calatorul declara in mod expres si este de acord inclusiv ca datele sale cu caracter personal sa fie transferate catre parteneri din tari terte, respectiv din afara spatiului european sau din afara spatiului economic european,
doar in scopul realizarii obiectului prezentului Contract, respectiv in vederea achizitionarii serviciilor turistice mentionate la art. I.
 11.5. Calatorul declara ca Agentia l-a informat complet cu privire la conditiile generale de Comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2018. Prin semnarea prezentului contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice, calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, in conformitate cu oferta Agentiei.
 11.6. Calatorul declara ca Agentia l-a informat in prealabil cu privire la situatia generala a tarii de destinatie, iar calatorul si-a asumat
raspunderea de a verifica alertele de calatorie la www.mae.ro/travel-alerts.
 11.7. Clauzele din prezentul contract au aplicabilitate generala, iar in situatia in care, in cadrul anexelor, exista termeni si conditii specifice anumitor servicii de calatorie, respectivele conditii vor prevala fata de clauzele acestui contract.
 11.8. Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind Judecatoria Sector 1.
 11.9. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
In conformitate cu Art. 1203 din Noul Cod civil, partile confirma si accepta in mod expres Termenii si conditiile generale considerate a fi clauze
neuzuale: 3.1., 3.2., 4.3.-4.6., 4.9.-4.12, 5.3., 5.6.-5.10, cap. VI, 7.2.-7.3., 8.2., 8.3., 8.5., 8.7., 8.8., 11.8
Agentia:EDDIE’S TRAVEL prin CAZACU EDUARD 

Semnatura ..............................................................
Calator:           

Semnatura ..............................................................
CONSIMTAMÂNT
Privind prelucrarea datelor cu caracter personal
I. Parti:
Între domnul/doamna 

 în calitate de subiect si numit în continuare persoana vizata
si
EDUARD’S SRL, cu sediul în BRASOV, STR. IOAN SLAVICI, NR 7, BL 13, SC A, ET 1, AP 4, COD POSTAL 500398 e-mail: office@eddiestravel.ro.ro , înregistrata la ONRC sub numarul J08/330/2002, CUI RO14531274, reprezentata prin dl. CAZACU EDUARD, în calitate de operator de date cu caracter personal, a intervenit urmatoarea declaratie de consimtamânt:
II. Obiectul consimtamântului
Prezentul consimtamânt aproba preluarea si utilizarea de catre operatorul de date cu caracter personal a urmatoarelor date cu caracter personal ale persoanei vizate:
Tip date personale prelucrate
1 Nume,Prenume
2 Adresa de domiciliu/resedinta
3 E-mail
4 Numar de telefon
5 CNP
6 Data nasterii
7 Serie si numar CI
8 Serie Pasaport
9 Fotografii pentru vize
10 Altele.....................................................................................................
III. Scopul în care va fi utilizat consimtamântul
Datele care fac obiectul consimtamântului vor fi utilizate strict în urmatoarele scopuri:
? completarea aplicatiei pentru obtinerea vizei( acolo unde este necasara viza);
? rezervarea pachetelor turistice;
? rezervarea si emiterea biletelor de avion;
? rezervarea camerelor de hotel;
? rezervarea rent-a-car;
? emiterea asigurarii de calatorie si storno;
? transmiterea Newsletter Interra si/sau a ofertelor ocazionale;
IV. Drepturile subiectului
Persoana vizata, este protejata de prevederile Regulamentului General pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (nr. 679/2016),si poate interveni si/sau solicita oricand doreste, în temeiul art 12-21 din Capitolul III,
urmatoarele:
- informarea si consultarea informatiilor vizate;
- actualizarea informatiilor vizate;
- stergerea informatiilor vizate;
- restrictionarea si opunerea în prelucrarea informatiilor vizate;
- portabilitatea datelor.
V. Valabilitate
Prezentul consimtamânt este valabil pentru o perioada de 10 ani sau pana la retragerea sa.
VI. Declaratie:
Subsemnatul 
 în calitate de persoana vizata, în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016, înteleg ca un eventual refuz al meu de a consimti prelucrarea datelor mele cu caracter personal solicitate de catre operator are drept consecinta neîncheieirea contractului de prestari servicii, sens în care, îmi exprim consimtamântul în favoarea operatorului cu privire la prelucrarea datelor personale mentionate la sectiunea 3. Mentionez faptul ca in exprimarea prezentului consintamant nu am fost influentat/a sau constrans/a, prezentul formular si explicatiile reprezentantului operatorului au fost exprimate intr-o forma inteligibila si usor accesibila,utilizând un limbaj clar si simplu, sens în care îmi exprim acordul liber si în cunostinta de cauza conform prevederilor art. 7 din Regulament. Utilizarea, datelor personale de la sectiunea 3, de catre operator în alte scopuri decât cele precizate mai sus sau pentru transferul catre alti terti decât cei mentionati este strict interzisa.
Acest consimtamânt poate fi revocat în orice moment, cu efect imediat, printr-o simpla notificare pe
adresa de e-mail: protectia.datelor@eddiestravel.ro.
VII. Clauze finale:
Te asiguram ca drepturile tale sunt respectate conform prevederilor legale în vigoare si îti reamintim ca beneficiezi de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de dreptul de a te opune procesarii datelor, de dreptul de retragere a consimtamântul sau a datelor, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Pentru date suplimentare privind protectia prelucrarii datelor cu caracter personal te rugam sa accesezi pagina de web a Autoritatii NaTionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal www.dataprotection.ro sau la numerele de telefon 031.805.92.11 si 031.805.92.12.
Data         Numele în clar si semnatura
        

CONSIMTAMÂNTUL PARENTAL IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR
Subsemnatul/a, 
confirm faptul ca (nume minor). .................. este/sunt sub vârsta de 18 ani(16 ani) si, prin prezenta, consimt în numele sau ca EDUARD’S SRL – EDDIE’S TRAVEL sa poata prelucra datele cu caracter personal legate de rezervare hotel bilete de avion .................................... în scopul rezervarii, intermedierii, ofertarii si/sau comercializarii serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, a altor servicii turistice, evenimente
culturale/sportive sau de alta natura, servicii de agrement al caror beneficiar directsau indirect va fi minorul. Prin semnarea prezentului document, confirm ca am citit, am fost informat/a corect, complet, precis, am luat la cunostinta si înteleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protectia atât a datelor personale proprii, cât si protectia datelor personale ale minorului, respectiv ca sunt constient de faptul ca pot sa retrag consimtamântul privind prelucrarea datelor minorului în orice moment, utilizând "DECLARATIA DE RETRAGERE A CONSIMTAMÂNTULUI PARENTAL".
Data completarii:

Semnatura parinte/tutore/reprezentant legal:
ACORD MARKETING DIRECT IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Subsemnatul___________________________________________,îmi exprim, pe baza op?iunii de mai jos, consim?imântul în mod expres, neechivoc, liber ?i informat cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal,respectiv adresa de email:______________________________________, în scop de:
 - reclama, marketing (marketing direct), publicitate prin newsletter: DA             NU   
- in scop de profilare, pentru a primi oferte personalizate: 
 DA             NU 
- promovare/evaluare servicii, promovare evenimente ?i manifestări culturale/sportive sau de altă natură, desfă?urare campanii promo?ionale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare inclusiv prin parteneri comerciali: DA NU
 - Publicitate si marketing prin SMS: 
DA        NU       la telefon_______________________________ 
Prin prezenta declar ca am fost informat in mod expres de catre Agentie, respectiv am luat la cunostinta si sunt de acord cu POLITICA DE CONFIDENTIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL afisate in Agentie,cat si pe siteul www.eddiestravel.ro/protectie-date
Data completării:                                 Semnătura: